Informacje Ogólne

Informacje Ogólne

Do Warsztatu uczęszcza 33 osoby z powiatu świdnickiego. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem instruktorów w sześciu pracowniach:


Pracownia gospodarstwa domowego - której celem jest opanowanie umiejętności z zakresu zaradności osobistej niezbędnej w codziennym życiu.


Pracownia komputerowo - introligatorska-gdzie uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.


Pracownia plastyczna - której celem jest poznanie różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz kształtowanie poczucia estetyki i piękna, oraz nabywanie umiejętności odbioru dzieł sztuki i ich pełnego zrozumienia i przeżywania.


Pracownia technik różnych - której celem jest rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez poznanie różnorodnych technik i materiałów.


Pracownia ogrodniczo-kwiatowa -gdzie uczestnicy nabywają umiejętności w uprawie warzyw i owoców oraz pielęgnacji kwiatów.


Pracownia krawiecko - kaletnicza - gdzie odbywa się nauka samodzielnego szycia, haftowania, robótek ręcznych a także nauka samodzielnej obsługi maszyn szwalniczych,Rehabilitacja prowadzona w ww. pracowniach uwzględnia stopień niepełnosprawności, możliwości psychofizyczne uczestników i indywidualne programy rehabilitacji i terapii. Uczestnicy mają również szansę rozwijać swoje zainteresowania teatralne i muzyczne.


Poprzez zajęcia reedukacyjne mają możliwość doskonalenia umiejętności czytania, pisania i liczenia. Poprawa ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, zwiększenie zaradności osobistej, rozwój umiejętności planowania i komunikowania, podejmowania decyzji, wykonywanie czynności życia codziennego- to efekty pracy psychologa i pracownika socjalnego.


Chcąc stworzyć naszym uczestnikom możliwość świadomej i aktywnej obecności w życiu społecznym i kulturalnym, organizujemy kiermasze, wystawy, spotkania integracyjne, wyjeżdżamy na wycieczki, zawody sportowe.


Terapia zajęciowa prowadzona w naszym warsztacie daje każdemu uczestnikowi szansę czynnego udziału w takiej formie twórczości,która odpowiada jego indywidualnym zainteresowaniom i możliwościom.