Działalność i statut

Działalność i statut


Statut SIS

Zgodnie z rozdziałem II Statutu SIS:” Cele i sposoby działania”,§ 6 celem Stowarzyszenia jest:

  1. Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.
  2. Opracowywanie nowatorskich programów wspierania osób niepełnosprawnych.
  3. Organizacja i prowadzenie terapii, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
  4. Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych.
  5. Kształcenie i szkolenia przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  6. Udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnym.
  7. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.
  8. Udzielanie wsparcia osobom starszym.
  9. Udzielanie wsparcia innym osobom zagrożonym marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.

Od 2003 roku prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej finansowane przez PFRON i Powiat Świdnicki. Od 2003 roku prowadzimy grupę samopomocową „Stacja ŚWIDNIK”, dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Ponadto organizujemy festyny integracyjne, warsztaty plastyczne, wycieczki krajoznawcze i pobyty rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi.